ผลงานที่6

PIM เป็นโครงงานที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่เราสนใจหรือ

ตรงกับสายที่กำลังเรียนอยู่ เเนะนำมหาวิทยาลัย

สอนการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *