Category กิจกรรม

ผลงานที่5

คลิปวิดีโอ ที่ได้เปิดให้น้องรุ่นต่อๆไปในอนาคตเป็นคลิปที่ตั้งใจทำเป็นกลุ่มครั้งแรก วิชาการพูด